باید نوشت

درست است که هیچ‌ چیز نمی تواند جای صحبت کردن را بگیرد؛
ولی گاهی اوقات خیلی چیزها جلوی صحبت کردن را می‌گیرد...

گاهی اوقات یک‌سری چیزها را نمی‌توان گفت...
گاهی اوقات میان حرف زدن قدرت برخی کلمات احساس نمی‌شود،
ولی موقع نوشتن و خواندن محسوس‌تر است...

گاهی اوقات دلخوری را باید نوشت؛
گاهی اوقات که نمی‌توان گفت دل شکستگی را باید نوشت
خوشحالی را باید نوشت
خنده را باید نوشت
گریه را باید نوشت
خشم را باید نوشت
عشق را باید نوشت
نفرت را باید نوشت...
گاه حرف‌ها شنیده نمی‌شوند...
بنویسید...


منبع این نوشته : منبع
اوقات ,گاهی ,گاهی اوقات ,باید نوشت